روزها تکرار غروب را می فهمند 

وپیاده رو ها 

ازدحام غروب را جشن می گیرند.... 

(با اینکه می دانند

نصف شب که شد 

دیگر کسی به صدای سکوت آنها گوش نمی دهد...) 

فقط به این امید که مردم 

باز به جشن آنها هجوم می آورند  

...بااینکه خیلی ها  هنوز خوابند؛ 

ولی..... 

پیاده رو ها همان پیاده رو های شلوغند.... 


                                   (علی فیضی)

منبع : اشک مهتابپیاده رو های شلوغ... منبع : اشک مهتابپیاده رو های شلوغ...
برچسب ها :